1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

 

1.1

Mijntraining.nl is een handelsnaam van NIOW Vaardigheidstrainingen BV. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij NIOW BV, NIOW Taal- en Functiegerichte trainingen BV, NIOW Taaldiensten BV of NIOW Vaardigheidstrainingen BV (verder in dit stuk te noemen NIOW), diensten en/of goederen van welke aard ook levert en/of zou kunnen leveren, ook als deze diensten en/of goederen niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een offerte of (prijs)opgave bindt NIOW niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
Door NIOW bedachte en geformuleerde trainingsvoorstellen blijven intellectueel eigendom van NIOW op grond van artikel 621, boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Offertevrager is derhalve niet gerechtigd voorstellen zelf of door derden te laten uitvoeren. NIOW mag bestellingen, orders e.d. zonder opgave van reden weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing tenzij deze door NIOW schriftelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die schriftelijk door NIOW zijn vastgelegd.


1.2

Onder NIOW wordt verstaan NIOW BV, NIOW Taal- en Functiegerichte trainingen BV, NIOW Taaldiensten BV en NIOW Vaardigheidstrainingen BV. Hiervoor genoemde BV’s hebben allen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Er wordt ook gewerkt onder de namen: NIOW Advies en Opleiding, NIOW De Taal- en Tekstexperts, NIOW Groep, Mijntraining.nl, Mijn-training.nl, MijnTraining, mijncommunicatietraining.nl, mijneffectiviteitstraining.nl en mijnverkooptraining.nl.


1.3

Door het aangaan van een overeenkomst met NIOW gaat opdrachtgever/wederpartij akkoord met de leverings- en algemene voorwaarden van NIOW.


1.4

De leveringsvoorwaarden omvatten tevens annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever dient deze annuleringsvoorwaarden ter kennis te brengen van de deelnemer(s) aan een training. Opdrachtgever vrijwaart NIOW van mogelijke claims van deelnemers in geval de leverings- en algemene voorwaarden niet zouden gelden.


2. PRIJS EN BETALING

 

2.1

De offertes van NIOW vermelden wanneer btw verschuldigd is. NIOW Taal- en Functiegerichte trainingen BV en NIOW Functiegerichte Trainingen zijn geregistreerd bij het CRKBO en daarmee vrijgesteld van btw.


2.2

Tussentijdse aanpassingen die van tevoren redelijkerwijs niet te voorzien waren kunnen de opzet en duur van een training beïnvloeden. NIOW behoudt zich het recht voor om tussentijdse aanpassingen te doen teneinde de door de opdrachtgever gewenste kwaliteit te leveren. Meerkosten worden naar rato en in overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in trainingsinhoud, trainingsdata en trainingsplaats. Wijzigingen geven geen grond tot ontbinding van een overeenkomst.


2.3

NIOW houdt zich het recht voor om in geval van niet op tijd leverbaar materiaal, af te wijken van het voorgestelde materiaal en daarvoor in de plaats gelijkwaardig, maar sneller leverbaar materiaal te gebruiken. De meer- of minderprijs daarvan mag door NIOW worden verrekend. Kleine (type)fouten in NIOW-materiaal zijn geen reden de overeengekomen prijs te wijzigen.


2.4

NIOW heeft het recht om zekerheid over betaling te vragen. Onzekerheid over betaling kan opschorting van uitvoering veroorzaken totdat zekerheid of vooruitbetaling is ontvangen.


2.5

Betaling (in Euro’s) aan NIOW dient door wederpartij te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Factuurdatum is startdatum van de training. Voor trainingen met open inschrijving ontvangt wederpartij 2 weken voor aanvang van de training de factuur. Deze dient voor de start van de training te zijn voldaan. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. NIOW behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

 

2.6

Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 4% verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.


2.7

Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van NIOW daaronder begrepen – die NIOW moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitenrechtelijke incassokosten van NIOW worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.


2.8

Indien NIOW op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd, dan is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan wederpartij aan te passen, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (2015 =100). Prijzen die om inkooptechnische reden moeten worden verhoogd, worden in overleg met wederpartij opnieuw vastgesteld.


3. LEVERING

 

3.1

Afgesproken data worden aangehouden, mits omstandigheden waarop NIOW geen invloed kan uitoefenen dat onmogelijk maken. Zie verder artikel 11 – Overmacht. In goed overleg zullen NIOW en opdrachtgever nieuwe data plannen. Afwijking van data door onvoorziene omstandigheden geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.


3.2

NIOW behoudt zich het recht voor trainingsbijeenkomsten bij te wonen als audit in het kader van haar kwaliteitsbeleid.


4. GEHEIMHOUDING

 

4.1
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.


5. (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

 

5.1

Alle door NIOW volgens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals testmateriaal, boeken, syllabi, geluid- en beelddragers, blijven eigendom van NIOW totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan NIOW zijn voldaan.


5.2

Op door NIOW ontwikkeld trainingsmateriaal rust auteursrecht, copyright en intellectueel eigendomsrecht. Het is opdrachtgever niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen en/of aan derden te verstrekken (om niet) of te verkopen. De rechten op dit materiaal blijven derhalve bij NIOW tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


5.3

Speciaal voor opdrachtgever ontwikkeld materiaal mag door opdrachtgever uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan medewerkers van opdrachtgever die deelnemen aan een NIOWtraining. Dit materiaal mag dus niet openbaar worden gemaakt door middel van de traditionele, de nieuwste elektronische middelen of anderszins.


6. DEELNEMERS

 

6.1

Deelname aan een training geeft geen garantie dat de deelnemer de training met succes zal doorlopen of afronden. NIOW adviseert de opdrachtgever in de samenstelling van groepen aan de hand van verkregen kennis over de deelnemers tijdens ingangstoetsen.

 

6.2

NIOW mag deelnemers die het normale verloop van een training verhinderen, door gedrag of anderszins, van verdere deelneming uitsluiten. Deze uitsluiting ontslaat de opdrachtgever niet van betalingsplicht.

 

6.3

Voor deelnemers aan trainingen gelden annuleringsvoorwaarden. Zie artikel 14.


6.4

Vervanging van verloren gegaan lesmateriaal of certificaten van deelname kunnen in de meeste gevallen tegen betaling worden verstrekt. Daarbij worden ook administratie- en portikosten berekend.


7. KLACHTEN


7.1

Een opdrachtgever heeft de verplichting om tijdens en direct na een training vast te stellen of een en ander aan de overeengekomen levering beantwoordde. Indien de levering in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoordde, moet de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 werkdagen na beëindiging van een training, schriftelijk of mondeling gemotiveerd kennis geven. NIOW zal de klacht onderzoeken en daarna in overleg treden met opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat NIOW trainingen levert van hoge kwaliteit, maar geen resultaat kan garanderen aangezien de inzet en de capaciteit van de deelnemer(s) bepalend zijn.


7.2

Zie ook de klachtenprocedure.

 

7.3 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16 - Algemene voorwaarden NRTO Geschillenregeling; dit artikel is alleen van toepassing op particuliere klanten.


8. BEËINDIGING OVEREENKOMST

 

8.1

Een overeenkomst eindigt automatisch na uitvoering van een opdracht. Een overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend voortijdig worden beëindigd door ontbinding, en dat uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden d.m.v. aangetekende brief. Indien NIOW op het moment van de ontbinding reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
NIOW kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij, geheel of gedeeltelijk beëindigen indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. NIOW zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


9. AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1

Behoudens voor schade die veroorzaakt is door eigen opzet of grove schuld van NIOW, is NIOW slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid van NIOW, uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is uitgesloten.


9.2

NIOW is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin voor overige schade, waaronder begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien die schade verband houdt met (de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training. Opdrachtgever vrijwaart NIOW tegen alle aanspraken van derden terzake.

 

9.3

NIOW zal terzake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan € 120.000 (honderdtwintig duizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.


9.4

NIOW is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voorzover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen. Indien en voorzover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal NIOW nimmer meer verschuldigd zijn dan de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen verminderd met door NIOW gecrediteerde bedragen.


9.5

Wederpartij vrijwaart NIOW van aanspraken door derden, voortvloeiende uit of verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst, tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens NIOW geldend zou kunnen maken, met inachtneming van in dit artikel bepaalde, als de wederpartij de schade zelf zou hebben geleden.

 

9.6

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede NIOW ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.


10. DOOR WEDERPARTIJ AANGEWEZEN OF VERSTREKTE ZAKEN


10.1

Als NIOW opdrachten uitvoert met gebruikmaking van door de wederpartij aangewezen of verstrekte zaken, valt slechts de uitvoering van de opdracht onder de verantwoordelijkheid van NIOW en is het gebruik van die zaken voor risico van de wederpartij.


11. ANNULERING VAN EEN TRAINING


11.1 

Voor de annuleringsvoorwaarden van de diverse type trainingen verwijzen wij naar onze annuleringsvoorwaarden.


12. OVERMACHT


12.1

Indien behoorlijke nakoming door NIOW ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van NIOW komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft NIOW het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van NIOW komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstakingen, ziekte, transportproblemen, niet nakoming van verplichtingen van leveranciers, storingen in productiemachines, natuur- en/of kernrampen, oproer en/of oorlogsdreiging. Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden onverlet.


13. TELECOMMUNICATIE


13.1

Indien bij trainingen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (e-learning), zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. NIOW is niet aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van die gegevens met behulp van telecommunicatiemiddelen.


14. NON-CONCURRENTIE

 

14.1

Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het benaderen van medewerkers en trainers van NIOW voor het voor wederpartij of deelnemers aan een training, verzorgen van werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met de aan NIOW verstrekte opdracht(en). Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van een der partijen. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij € 50.000 aan de andere partij.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

15.1

De overeenkomst tussen NIOW en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen NIOW en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door NIOW en wederpartij gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij NIOW als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.